Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

22/09/2023
Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06
Ngày 22/9, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Hội thảo do ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL chủ trì. Báo cáo tại Hội thảo, ông Thắng đánh giá việc tổ chức rà soát văn bản, cho ý kiến độc lập đối với kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương đã được Tổ công tác về rà soát văn bản triển khai tích cực, kịp thời và bài bản. Trong quá trình thực hiện, Tổ công tác về rà soát văn bản đã phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06, các bộ, cơ quan có liên quan để triển khai nhiệm vụ.


 Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL báo cáo tại Hội thảo.
 
Tính đến hết ngày 15/9/2023, Bộ Tư pháp nhận được báo cáo kết quả rà soát VBQPPL của 19/24 bộ, cơ quan trung ương, 61/63 địa phương đối với kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06; 17/23 bộ, cơ quan trung ương, 58/63 địa phương đối với việc rà soát văn bản theo Luật Giao dịch điện tử.
Kết quả rà soát, kiến nghị của các bộ, cơ quan, địa phương để triển khai Đề án 06 (bao gồm cả rà soát văn bản theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023) như sau:  Số VBQPPL cần xử lý là 350; đã xử lý 35 văn bản; có 69 kiến nghị liên quan đến 59 văn bản không thuộc phạm vi văn bản cần rà soát hoặc chưa chính xác, hợp lý; có 39 kiến nghị liên quan đến 30 văn bản và 05 vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.
 
Việc rà soát VBQPPL bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện Đề án 06; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là với các VBQPPL liên quan đến triển khai Đề án 06. Trong đó tập trung một số vấn đề về chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự từ phương thức trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử; quy định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung quy định về việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia khác, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vào phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực; bổ sung quy định về giá trị sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, giá trị sử dụng của các thông tin được tích hợp trong thẻ căn cước công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, xử lý vi phạm hành chính; bổ sung quy định về giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử và việc xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự qua ứng dụng VNeID.
Việc rà soát cũng tập hợp đầy đủ các văn bản cần rà soát; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). Đồng thời kế thừa và cập nhật kết quả rà soát đã thực hiện; kết quả rà soát phải nêu được cụ thể các nội dung, quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; các phương án, giải pháp xử lý kết quả rà soát văn bản.
Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình rà soát văn bản như: Việc rà soát văn bản để phục vụ triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ khó, phạm vi văn bản rà soát rộng, mục tiêu lớn, căn cứ rà soát chưa được xác định cụ thể, thời gian thực hiện ngắn, nguồn lực chưa tương xứng với khối lượng, tính chất nhiệm vụ. Nhận thức của các cơ quan, địa phương về một số vấn đề trong việc triển khai Đề án 06 chưa thống nhất, dẫn đến việc xác định nội dung cần rà soát và đề xuất phương án xử lý văn bản chưa bảo đảm. Các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật bảo đảm triển khai Đề án 06 còn chưa đồng bộ, hoàn thiện, dẫn đến khó khăn trong việc xác định phương án xử lý và lộ trình xử lý văn bản…
Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác về rà soát văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chủ thể có thẩm quyền ban hành VBQPPL và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, xem kết quả rà soát này là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với các văn bản cần phải xử lý và các văn bản có kiến nghị xử lý.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Lê Hồng