Thẩm định dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản QPPL của Chính phủ

18/09/2023
Thẩm định dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản QPPL của Chính phủ
Sáng ngày 15/9/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Cuộc họp do đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Chủ trì cuộc họp; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định; cùng với sự tham dự của đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là thành viên của Hội đồng thẩm định.
     Tại cuộc họp, Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp) đã báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và các vấn đề cần xin ý kiến đối với Hội đồng thẩm định. Theo đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp được 23 văn bản do Chính phủ ban hành, đề xuất đưa vào bãi bỏ trong năm nay.      
 

 
     Cũng tại cuộc họp, về cơ bản, các ý kiến tham gia đều thống nhất cao với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định, nhất trí với toàn bộ các văn bản đưa vào đề xuất Chính phủ bãi bỏ. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị rà soát thêm về kỹ thuật để đảm bảo nội dung Tờ trình, Nghị định được thống nhất và theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
 

 
     Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao quá trình chuẩn bị Hồ sơ dự thảo Nghị định của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Hồ sơ dự thảo Nghị định được chuẩn bị công phu, chất lượng; đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng đánh giá cao ý kiến của các thành viên Hội đồng và đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành./.