Họp kiểm tra các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch, y tế cơ sở và y tế dự phòng

12/03/2023
Họp kiểm tra các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch, y tế cơ sở và y tế dự phòng
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và Kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với các văn bản liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-BTP ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong ngày 09 - 10/3/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Y tế tổ chức các cuộc họp để cùng nhau phân tích, đánh giá toàn diện tính pháp lý, thực tiễn của các văn bản thuộc lĩnh vực nêu trên.
Tại cuộc họp, bên cạnh việc trao đổi, thảo luận, phát biểu về tính pháp lý của các văn bản, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để chia sẻ, làm sâu sắc về tình hình thực tiễn trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản trong các lĩnh vực công tác nêu trên, đặc biệt là trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.
Những ý kiến phát biểu, trao đổi của đại diện các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp đã được Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu, tổng hợp, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo, xây dựng Báo cáo chung, góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong thời gian tới./.