Giảm gần 08 tỷ đồng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản

13/10/2021
Giảm gần 08 tỷ đồng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký  biện pháp bảo đảm bằng động sản
Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ của nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong thời gian qua, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp đã tiếp tục thực hiện việc giảm 20% phí đối với các trường hợp yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm. Đây là đợt giảm phí thứ ba liên tiếp trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm từ 01/7/2020.
 

 
 
Thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có quy định giảm 20% phí đối với các trường hợp yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, theo thống kê từ 01/01 - 30/9/2021, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (Trung tâm Đăng ký) đã giảm được khoảng gần 08 tỷ đồng cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp dịch vụ công (ước tính giảm phí cho khoảng 850 nghìn phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo của hơn 20 nghìn lượt cá nhân, tổ chức).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội thì các Trung tâm Đăng ký là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên cũng bị ảnh hưởng một phần. Tuy vậy, với cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các Trung tâm Đăng ký, cùng với chính sách miễn giảm 20% phí trong 09 tháng liên tiếp với tổng số tiền phí giảm gần 08 tỷ đồng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ Tư pháp nói chung và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nói riêng đối với xã hội đó là chung tay cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh toàn cầu.

Để phòng tránh dịch Covid-19, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các Trung tâm Đăng ký tiếp tục khuyến cáo cá nhân, tổ chức lựa chọn phương thức đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Hiện nay, các Trung tâm Đăng ký đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai phương thức thanh toán trực tuyến với thủ tục nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, qua đó, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc đăng ký, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm.