10 Trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng nhiều nhất năm 2020

17/03/2021
10 Trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng nhiều nhất năm 2020
Trong những năm qua, việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước quan tâm, chú trọng. Các Trợ giúp viên pháp lý của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tập trung vào nhiệm vụ chính là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, vì vậy, vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng hàng năm tăng lên về số lượng và đảm bảo về chất lượng và hiệu quả, ngày càng bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tiếp cận công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
10 Trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2020 theo Công văn số 5207/BTP-TGPL ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2020, gồm những ông/bà có tên sau đây:
 
Stt Họ và tên Đơn vị công tác
 
Số vụ việc đã kết thúc
1 Đinh Thị Hạnh
 
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ 96
2 Nguyễn Hoàng Kim Loan Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Gia Lai 89
3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An 89
4 Nguyễn Công Hưởng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lai Châu 83
5 Lê Công Thiết Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An 75
6 Phan Thị Thanh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An 75
7 Nguyễn Thái Quỳnh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An 73
8 Lê Mạnh Hùng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lai Châu 71
9 Nguyễn Thị Hiến Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Giang 70
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Giang 64
 
                                                                                                                                                             Cục Trợ giúp pháp lý