Làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về công tác tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

09/08/2019
Làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về công tác tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW
Ngày 08/8, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc với một số bộ, cơ quan ngang bộ và một số địa phương về việc thực hiện và tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW. Chủ trì cuộc họp là Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Tham dự cuộc họp có Ông Đinh Trụng Tụng, Chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, cơ quan ngang bộ và đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đánh giá cao sự có mặt đông đủ của các bộ, ngành, địa phương, điều này thể hiện sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW nói riêng, công tác xây dựng pháp luật nói chung. Theo ông Tuyến, trong giai đoạn 2005 - 2019, hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương đã không ngừng được xây dựng và hoàn thiện cả về nội dung, hình thức, số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trên mọi lĩnh vực cơ bản thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, phản ứng, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong xã hộ. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hệ thống pháp luật chưa thực sự hoàn chỉnh, đồng bộ; hiệu lực và tính khả thi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu ổn định. Tính dự báo của hệ thống pháp luật chưa cao, chất lượng chưa đảm bảo, việc sửa đổi, bổ sung còn nhiều…. Ông Tuyến đề nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá chính xác, khách quan và toàn diện về kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.
Ông Trần Văn Lợi, Trưởng Phòng Chính sách pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày báo cáo dẫn đề, trong đó khái quát tình hình tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, xác định mục đích, yêu cầu của buổi làm việc và đưa ra các nội dung cụ thể cần tập trung thảo luận.
Các đại biểu tham dự đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, một số địa phương đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện và tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, đặc biệt, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ các cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW cũng như triển khai tổng kết Nghị quyết này.
Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Hồng Tuyến đánh giá cao công tác triển khai tổng kết của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, đặc biệt là các bộ, cơ quan, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Thời gian còn lại không nhiều, Ông Nguyễn Hồng Tuyến đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương cùng cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW theo đúng Kế hoạch số 1267-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết.
VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT