Thực hiện kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, TSGLVĐ tại tỉnh Bắc Giang

27/07/2019
Thực hiện kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, TSGLVĐ tại tỉnh Bắc Giang
Trong ngày 25 và ngày 26/7/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 1725/KH-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan hữu quan, đại diện một số tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Sở Tư pháp.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra trực tiếp nghe phản ánh về thực tiễn thực hiện và giải đáp những vướng mắc, khó khăn của của các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng và các đối tượng khác có liên quan đối với các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm cũng như nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại tỉnh Bắc Giang được thực hiện tốt, bài bản, đầy đủ.

                             

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại 02 Chi nhánh Văn phòng đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Qua công tác kiểm tra, về cơ bản công tác tổ chức và thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký được thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Đoàn công tác đã phát hiện những thiếu sót, hạn chế, từ đó kiến nghị các đơn vị được kiểm tra có biện pháp khắc phục để công tác tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bắc Giang đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, hạn chế các tranh chấp phát sinh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có yêu cầu và thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tổ chức họp thông báo kết luận sơ bộ với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai đã kiểm tra, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực hiện về đăng ký biện pháp bảo đảm; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời gian tới.
Thu Trang