Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2005

06/10/2005
Ngày 4-10 năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Nghị quyết số11/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2005. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 28 và 29-9 năm 2005.

Chính phủ đã bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1- Chính phủ nghe báo cáo nhanh của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thiệt hại và các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 7.

Cơn bão số 7 với sức gió mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhờ dự báo chính xác, theo dõi sát sao diễn biến cơn bão, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống bão và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân nên đã hạn chế đáng kể thiệt hại do bão gây ra. Chính phủ biểu dương cán bộ, nhân dân các tỉnh vùng bị bão và các lực lượng vũ trang nhân dân đã nỗ lực phòng chống bão, bảo vệ đê điều, bảo vệ tài sản, hoa màu, giữ gìn an ninh - trật tự và tổ chức ổn định đời sống nhân dân. Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung mọi nỗ lực hàn khẩu các tuyến đê bị vỡ, bị sạt lở, gia cố các tuyến đê biển để đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết; khẩn trương thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả bão lụt và có chính sách cụ thể để từng bước kiên cố hóa hệ thống đê biển.

2. Chính phủ đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006 do Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư trình; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2005, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006 và phân bổ dự toán Ngân sách Trung ương năm 2006 do Bộ trưởng Tài chính trình.

Năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt từ 8,3 đến 8,4% là thắng lợi lớn trong điều kiện nền kinh tế phải đương đầu với nhiều khó khăn gay gắt; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tiến bộ, chất lượng và hiệu quả phát triển được nâng lên; huy động vốn đầu tư của toàn xã hội tăng mạnh, nhất là vốn đầu tư nước ngoài và vốn của khu vực dân cư. Thu ngân sách năm 2005 và năm năm 2001 - 2005 vượt dự toán, cơ cấu thu tiếp tục có tiến bộ, đáp ứng nhu cầu chi, tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia. Các lĩnh vực xã hội đều có chuyển biến tốt, nhất là về xóa đói, giảm nghèo và chăm lo phát triển con người, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ðất nước ta đang bước vào thời cơ mới với những thuận lợi mới; thế và lực của ta mạnh hơn; tình hình chính trị ổn định đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thách thức mới đang đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Năm 2006, với thời cơ, thuận lợi mới do những thành tựu đạt được trong năm năm 2001- 2005 và sự ổn định chính trị, xã hội, cũng như vị trí địa- chính trị, địa - kinh tế của nước ta đem lại, tốc độ tăng trưởng GDP có thể đạt được mức 8% và có thể cao hơn.

Trong Báo cáo Kế hoạch và Ngân sách năm 2006 cần tiếp tục xử lý một số vấn đề sau đây:

- Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính cùng các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các biện pháp và bố trí vốn tập trung xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong Ngân sách Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các ngân hàng;

- Ðối với những địa phương nghèo được Trung ương hỗ trợ vốn xây dựng cơ bản phải bảo đảm đồng bộ và đủ cả vốn đối ứng. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư nghiên cứu lập Quỹ đối ứng vốn ODA ở Trung ương để chủ động xử lý các nhu cầu của địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đã tăng lên nhiều hơn, vì vậy trong kế hoạch năm 2006 phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo. Chính phủ sẽ tăng cường nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo;

- Bộ Tài chính tính toán lại nguồn thu từ dầu thô và phối hợp các địa phương tích cực chống thất thu, tăng thêm số thu trong dự toán năm 2006 để giải quyết tốt các nhu cầu hợp lý mà các thành viên Chính phủ đã nêu lên và cố gắng tăng mức dự phòng ngân sách lên khoảng 4%.

Giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính bổ sung các điểm trên đây, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội.

3- Chính phủ nghe Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/T.Ư ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Y tế trình.

Ngày 23-2-2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/T.Ư về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết này là định hướng để Chính phủ hoạch định chính sách và phát triển công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ là phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện Nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp và sự phối hợp của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thể hiện nhất quán quan điểm phát triển bền vững: tăng trưởng kinh tế kết hợp với công bằng xã hội, chăm lo nhân tố con người.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

4- Chính phủ nghe Ðề án điều chỉnh học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo trình; nghe Ðề án sửa đổi chính sách viện phí do Bộ trưởng Y tế trình.

Giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến phát biểu tại phiên họp, lấy thêm ý kiến các cơ quan của Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, hoàn chỉnh dự thảo Ðề án và Nghị định kèm theo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

5- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường báo cáo thủ tục ban hành Nghị quyết của Chính phủ về xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Việc xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải thực hiện đúng thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của Luật Ðất đai, đồng thời bảo đảm thủ tục nhanh gọn, đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương lấy ý kiến các thành viên Chính phủ; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

6- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Tư pháp báo cáo về việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự án Luật Ðăng ký bất động sản (đã được Chính phủ thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 8-2005); Bộ trưởng Y tế trình dự án Pháp lệnh Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án pháp lệnh này.

a) Dự án Luật Ðăng ký bất động sản trình Chính phủ đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo đúng Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2005, thể hiện tinh thần cải cách hành chính, thực hiện "một giấy, một cơ quan đăng ký", bảo đảm tính pháp lý, thuận lợi đối với người sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất. Giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

b) Về dự án Pháp lệnh Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Xuất phát từ nhu cầu được hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người là rất lớn và ngày càng gia tăng, để tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích nhân đạo cứu người, chữa bệnh cho nhân dân, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, pháp lệnh này phải thể hiện sự tôn trọng quyền nhân thân của con người, tính tự nguyện vì mục đích nhân đạo, bảo đảm đạo đức y học và bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng chữa bệnh cho nhân dân và phù hợp các văn bản pháp luật có liên quan.

Chính phủ nhất trí thông qua dự án Pháp lệnh Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Giao Bộ trưởng Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh này.

7- Chính phủ nghe Bộ trưởng Tài chính báo cáo về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế năm 2005; nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/1998/NÐ-CP ngày 7-11-1998 ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

a) Chính phủ chấp thuận việc phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế theo Quyết định số 914/2005/QÐ-TTg ngày 1-9-2005 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính, hoặc người được Bộ trưởng Tài chính ủy quyền ký các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu quốc tế với các điều khoản theo thông lệ quốc tế và quyết định mọi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Giao Bộ trưởng Tài chính phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 10-2005. Sau khi thực hiện xong việc phát hành trái phiếu quốc tế, Bộ Tài chính tổng kết kinh nghiệm và báo cáo Chính phủ.

b) Về dự thảo Nghị định quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng, Chính phủ khẳng định sự cần thiết phải có bộ máy chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này nhưng phải rất gọn nhẹ, linh hoạt, có hiệu quả; không cứng nhắc lập mô hình tổ chức thống nhất ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc của ngành, địa phương mình, giao quyền chủ động cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị định này, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

c) Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/1998/NÐ-CP ngày 7-11-1998 ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài, giao Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trong đó việc vay vốn nước ngoài của chính quyền địa phương thực hiện theo phương án Chính phủ đứng ra vay và cho địa phương vay lại.

Chính phủ cũng đã xem xét các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 9 và chín tháng năm 2005, các giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm do Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 9 và chín tháng năm 2005 do Bộ Thương mại trình.

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 9 và chín tháng năm 2005 có nhiều tiến bộ. Bình quân tăng trưởng GDP chín tháng đạt 8,1%. Ðể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2005, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thời gian bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Các bộ, ngành Trung ương tập trung kiểm tra, xem xét, giúp đỡ các địa phương vừa bị thiệt hại do cơn bão số 7 và lũ quét gây ra, không để dân đói, không để xảy ra dịch bệnh; giúp dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở cho dân và các công trình hạ tầng vừa bị thiệt hại sau bão lũ.