Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định SĐBS một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP

29/09/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
 

File đính kèm