Hồ sơ thẩm định dự thảo QĐ về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự... thuộc tỉnh Khánh Hòa

08/08/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa