Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định SĐBS một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP

26/07/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác