Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm..

15/07/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương