Công văn v/v tổng kết đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021, đăng ký nhu cầu năm 2022

13/12/2021
Thực hiện Công văn 2315-CV/BTCTW ngày 04/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 2021 và đăng ký nhu cầu 2022, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
I. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
Đề nghị các đơn vị cho ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong năm 2021 và những đề xuất, kiến nghị (nếu có).
II. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022
1. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
Đề nghị các đơn vị đăng ký nhu cầu tại Phần III của Biểu mẫu gửi kèm theo đúng các đối tượng được liệt kê và tiêu chuẩn tại Phần Ghi chú.
2. Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
Đề nghị các đơn vị đăng ký nhu cầu tại Phần III của Biểu mẫu gửi kèm theo đúng các đối tượng được liệt kê và tiêu chuẩn tại Phần Ghi chú. Các đơn vị cân nhắc đăng ký đảm bảo tỷ lệ hệ tập trung : hệ không tập trung là là 1: 1,2.  
3. Đào tạo Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị
Đề nghị các đơn vị lập danh sách cán bộ đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có bằng tốt nghiệp trước ngày 09/7/2021 (gồm: Họ tên, ngày sinh, chức vụ và quy hoạch, văn bằng ghi rõ ngày cấp). Dự kiến năm 2022 là năm cuối đào tạo Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị.
3.1. Đối tượng:
- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên  chức được quy hoạch vào các chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương.
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.
3.2. Tiêu chuẩn:
Công chức, viên chức là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được cấp có thẩm quyền cử đi học thuộc các đối tượng sau:
- Có bằng thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Có bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 thuộc các chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Trước ngày 01/6/2016 đã được Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi chưa thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị.
4. Về bồi dưỡng nghiệp vụ
Đề nghị các đơn vị đăng ký nhu cầu theo biểu mẫu. Riêng đối với bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1, đơn vị lập danh sách gồm họ tên, ngày sinh, chức vụ, số điện thoại liên hệ.
Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:
- Thông báo tới công chức, viên chức của đơn vị (đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tới Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định) để đăng ký nhu cầu đúng đối tượng, độ tuổi theo quy định.
- Đảm bảo sắp xếp, bố trí  công chức, viên chức trong danh sách đăng ký nhu cầu đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi Ban Tổ chức Trung ương giao chỉ tiêu.
Đề nghị các đơn vị thực hiện và gửi Công văn về Vụ Tổ chức cán bộ trước trước ngày 23/12/2021 (Thứ Năm) và 01 bản qua email nhha@moj.gov.vn để Vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Nếu quá thời gian nêu trên các đơn vị không gửi Công văn coi như không có nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022.
Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, điện thoại: 0246.2739.368./.