Thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường...

03/12/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.