Góp ý DT Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án KD, thương mại

08/12/2021
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại” (Đề án). Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng bộ hồ sơ trình Đề án bao gồm các dự thảo: (1) Tờ trình xây dựng Đề án; (2) Quyết định phê duyệt Đề án; (3) Đề án.
Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo bộ hồ sơ trình Đề án nêu trên (dự thảo Tờ trình, Quyết định gửi kèm theo; dự thảo Đề án được đăng trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn và Tổng cục Thi hành án dân sự: www.thads.moj.gov.vn).
Văn bản góp ý gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự - Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Email: vtnv1tha@moj.gov.vn) trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS, SĐT: 0915.175.257).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý bộ, ngành và địa phương.

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.