Tình hình qua 6 tháng thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

21/12/2005
Ngày 05/5/2005, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương. Thời gian qua, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình tổ chức cán bộ và điều kiện kiện thực tế, các Sở Tư pháp đã xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương.