Công văn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005

02/11/2005
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005, để đảm bảo cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005 đạt kết quả tốt, ngày 01 tháng 11 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3222/BTP-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khu vực thi đua hướng dẫn thêm một số vấn đề cần tập trung tổ chức thực hiện.