Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp 27/04/2005

Ngày 14 tháng 4 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 220/2005/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 08/04/2005

Năm 2004, công tác cải cách hành chính tiếp tục là khâu trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác này, ngày 05 tháng 04 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Khi Bộ trưởng trực tiếp về Cơ sở 04/04/2005

Công tác tư pháp ở nhiều xã của tỉnh Nam Định bị phân tách làm 2 (tư pháp riêng, hộ tịch riêng), khó khăn cho chính những người thực thi nhiệm vụ và cũng gây không ít phiền hà cho người dân. Bởi nếu phát sinh sự kiện pháp lý về vấn đề tư pháp hộ tịch thì người dân phải mất nhiều thời gian để liên hệ, có khi tìm được cán bộ hộ tịch thì lại mất cán bộ tư pháp. Vấn đề này gỡ ra sao? Đó là thông tin phản ánh tới người đứng đầu ngành tư pháp.

Công văn chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/04/2005

Để thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/3/2005, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã ký ban hành Công văn số 746/TP-HT để chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 24/03/2005

Ngày 16/03/2005, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 1294/VPCP-CCHC gửi ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Thông báo nêu rõ: các dự án, đề án (kèm theo dưới đây) cần giao Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét, có ý kiến để đảm bảo định hướng cải cách hành chính. Khi tiếp nhận xử lý các dự án, đề án này, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi xin ý kiến phối hợp của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Báo cáo hoạt động cải cách hành chính năm 2004 và trọng tâm cải cách hành chính năm 2005 17/03/2005

Ngày 07/03/2005, Bộ Tư pháp có báo cáo số 492/BTP-CCHC, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính Phủ về các hoạt động CCHC của Bộ trong năm 2004 và phương hướng CCHC năm 2005.

Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp 09/03/2005

Thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005 và tiếp tục triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 107/QĐ-BTP ngày 09 tháng 03 năm 2005 về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư Điện tử của Bộ Tư pháp.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 07/03/2005

Để khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2005 về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.