Thông báo về việc chiêu sinh Lớp tập huấn, Lớp bồi dưỡng ( Đã hết hạn 26/05/2023 )

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số; Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự các Lớp Bồi dưỡng ( 16/06/2023 )

Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (Lớp 5); Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 36; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (khoá 35, 36); Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế (Lớp Bộ ngành, Lớp UBND-HĐND 1)