Thông báo thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý kinh tế công đoàn ( Đã hết hạn 14/09/2019 )

Ngày 03/9/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Thông báo số 157/TB-TLĐ về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý kinh tế công đoàn như sau: