Thông báo Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ( Đã hết hạn 21/02/2022 )

Trên cơ sở phê duyệt của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và ý kiến nhất trí của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) tại Phiếu trình giải quyết công việc ngày 24 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 thông báo Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 như sau: