Thông báo tuyển chọn 01 chuyên gia quốc tế của Ban quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 09/10/2023 )

Thực hiện Kế hoạch đấu thầu năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật bản (JSDF), phê duyệt kèm theo Quyết định số 750/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp thông báo tuyển chọn 01 chuyên gia quốc tế phục vụ Dự án (Gói thầu số 1).

Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa 13, khóa 14 năm 2023 ( Đã hết hạn 29/09/2023 )

Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa 13 (lớp tổ chức tại Hà Nội), khóa 14 (lớp tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) năm 2023