Thông báo về việc bình chọn tác phẩm Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN, Mô phỏng APP của Bộ pháp điển VN” ( Đã hết hạn 13/11/2023 )

Thực hiện Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử Bộ pháp điển (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ( Đã hết hạn 30/11/2023 )

Bộ Tư pháp thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” ( Đã hết hạn 05/11/2023 )

Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.