BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 TẠI TP. HẢI PHÒNG, TP. CẦN THƠ VÀ TỈNH THỪA -THIÊN HUẾ

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 TẠI TP. HẢI PHÒNG, TP. CẦN THƠ VÀ TỈNH THỪA -THIÊN HUẾ Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-585 ngày 20/8/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) về việc ban hành kế hoạch khảo sát đánh giá 10 năm triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020, Trong 3 ngày 11-25 và 29/12/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức “hội nghị đối thoại đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay và định hướng xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020” tại TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thừa - Thiên Huế đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) trên cả nước giai đoạn từ 2010 đến 2019, ước thực hiện năm 2020, chuẩn bị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2020 trên cơ sở các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019 (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP); Xây dựng cơ chế phối hợp, cách thức tổ chức hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn từ năm 2020; ổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp trong quá trình triển khai Chương trình 585 từ năm 2010 đến nay, qua đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2020 đến 2025.
Tham dự Hội nghị gồm gần 100 đại biểu là các Sở, ban ngành liên quan; cán bộ pháp chế, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp và các cơ quan báo, đài truyền hình tại TP, Hải Phòng, Tỉnh Thừa - Thiên Huế, TP. Cần Thơ và một số tỉnh lân cận của 3 địa phương này.

Hội nghị đối thoại tổ chức tại TP. Cần Thơ ngày 25/10/2019
Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình 585 đã trao đổi về kết quả 10 năm triển khai hoạt động của Chương trình 585 từ đó rút ra những vướng mắc, hạn chế để trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian tới đồng thời giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP), từ đó xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 để  đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ Trung ương tới địa phương theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
Hội nghị đối thoại tổ chức tại tỉnh Thừa - Thiên Huế ngày 29/10/2019
Thực tiễn việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung tại địa phương; đề xuất, kiến nghị thực hiện công tác này trong thời gian tới theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; Đánh giá hiệu quả, hạn chế, khó khăn trong việc tham gia các hoạt động của Chương trình 585; đề xuất, kiến nghị đối với việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành mới giai đoạn sau năm 2020 theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; Đánh giá hiệu quả, hạn chế, khó khăn trong việc tham gia các hoạt động của Chương trình 585; đề xuất, kiến nghị đối với việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành mới giai đoạn sau năm 2020 theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; Vai trò, trách nhiệm, của các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đánh giá công tác phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương và những đề xuất, kiến nghị; Vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương trong thời gian qua; đề xuất, kiến nghị nghiên cứu, xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau năm 2020 trong phạm vi địa phương; Vai trò của  các tổ chức đại diện trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung; việc phối hợp với các địa phương trong việc tham gia các hoạt động của Chương trình 585 nói riêng giai đoạn từ năm 2010 đến nay và đề xuất kiến nghị thực hiện hoạt động này từ năm 2020 trên cơ sở quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP...
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp với doanh nghiệp về thực tiễn khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các tỉnh TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Thừa - Thiên Huế và nhiều tỉnh lân cận đại diện cho 3 miền.
 

Phạm Nguyệt Hằng


Các tin khác