Mãi nhớ lời di nguyện của Bác: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” 19/09/2014

9 giờ sáng ngày 10-5-1965, Bác Hồ đặt bút viết di chúc

Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/09/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 28/8/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “Tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ngày 15 tháng 9 năm 2014, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có văn bản số 167-CV/ĐU đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai một số nội dung công việc:

Đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/09/2014

Thực hiện Văn bản số 167-CV/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin mở chuyên mục “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại vị trí trang trọng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Giới thiệu những tư liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/09/2014

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.