Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc cho vay vốn

03/06/2009
Ngày 28/5/2009 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các Ngân hàng thương mại thực hiện cho vay vốn đối với các doanh nghiệp được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh gồm: Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư này, chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp và văn bản thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, NHTM xem xét và ký hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn. Trường hợp từ chối ký hợp đồng tín dụng, NHTM phải có văn bản trả lời doanh nghiệp đồng gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam nêu rõ lý do từ chối. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, NHTM thực hiện giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp khi đã nhận được hợp đồng bảo lãnh vay vốn (bản chính) ký kết giữa doanh nghiệp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành có nội dung phù hợp với các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã được ký với doanh nghiệp; trường hợp các văn bản này có những nội dung không phù hợp, NHTM có quyền đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, đối chiếu và chỉnh sửa cho phù hợp trước khi thực hiện giải ngân vay vốn. NHTM có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình vay vốn, sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay và hoàn trả nợ vốn vay của doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời trong sản xuất kinh doanh và có văn bản đề nghị NHTM điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ thì các NHTM căn cứ điều kiện thực tế và quy định của pháp luật hiện hành thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo an toàn hiệu quả vốn vay và phù hợp với thời hạn bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với khoản vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2009.

Lê Anh (CLB PCDN)