1-6-2006 có gì mới

02/06/2006

 Sẽ tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước. Đó là nội dung trong Quyết định số 25/QĐ-TTg về chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa được ban hành.

Luật sư được tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại của người dân, để giúp việc khiếu nại được thực hiện đúng nơi đúng chỗ theo qui định mới trong Luật khiếu nại tố cáo.

Thực hiện qui trình thủ tục hải quan mới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại. Theo qui trình mới do Tổng cục Hải quan qui định thì doanh nghiệp sẽ biết rõ “đường đi” của tờ khai hải quan.

(Theo Tuổi trẻ)