Hướng dẫn mới về phí thi hành án

30/05/2006
Ngày 19-5-2006, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2006/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án (THA), trong đó có những nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan THA và quyền, nghĩa vụ của người được THA.