Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

15/11/2022
Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 55-KH/BCSĐ ngày 14/11/2022 về việc Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Việc ban hành Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện toàn diện, đầy đủ, chính xác, hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền của Bộ Tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW; Xác định đầy đủ, cụ thể nội dung công việc, thời hanh hoàn thành, trách nhiệm, kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc tham mưu, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
1. Yêu cầu:
- Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, phát triển và nâng cao hiêu quả kinh tế tập thể; nhất là các giải pháp, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của BCH Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.
- Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán giữa Kế hoạch này với các Chương trình, Kế hoạch khác đã được BCS đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp ban hành. Xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá rình triển khai thực hiện.
2. Các nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện:
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 20-NQ-TW.
- Tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
- Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh tế tập thể.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.