Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

11/11/2022
Ngày 04 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư 30/2022/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
Cụ thể, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung như sau:
Đối với Khoản 2 điều 22 Thông tư số 57/2018/TT-BCT vốn ấn định ngày bắt đầu có hiệu lực của quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc là và mẫu Giấy phép sản xuất thuốc là của Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, nay được sửa đổi thành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.
Đối với Khoản 4 Điều 22 Thông tư 57/2018/TT-BCT ấn định quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, nay được gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
Thông tư sửa đổi này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022.