Công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2022

02/02/2023
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm theo Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022 (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2023).
Theo Quyết định số 67/QĐ-BTP, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2022 là 19 văn bản  (bao gồm: 14 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 05 văn bản hết hiệu lực một phần, không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần) thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (01 văn bản); Thi hành án dân sự (04 văn bản); Tổ chức cán bộ (01 văn bản); Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (07 văn bản); Trợ giúp pháp lý (01 văn bản); Xây dựng pháp luật (02 văn bản); Phổ biến giáo dục pháp luật (01 văn bản); Nuôi con nuôi (01 văn bản) và lĩnh vực khác (01 văn bản). Ngoài ra, Quyết định số 67/QĐ-BTP còn công bố 01 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2022 thuộc lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch.
Quyết định số 67/QĐ-BTP và Danh mục văn bản kèm theo được đăng tải chi tiết tại mục Văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận, phục vụ quá trình áp dụng và thi hành pháp luật./.
                       Nguyễn Thị Trà
 

File đính kèm