Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước tiếp nhận chứng từ điện tử 24/7

11/11/2021
Đây là quy định tại Thông tư 87/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Theo Thông tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Giao dịch điện tử, Điều 4 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong giao dịch điện tử do Bộ Tài chính và KBNN quy định theo phân cấp.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành giao dịch bằng phương thức điện tử thì không phải thực hiện giao dịch đó bằng phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục trên Trang thông tin điện tử của KBNN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Chứng từ điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN phải được ký số bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc được xác thực bằng các biện pháp khác theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Cổng TTĐT của KBNN là điểm truy cập duy nhất của KBNN trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà KBNN cung cấp.
Cổng TTĐT KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi KBNN cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN.
Tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần
Thông tư nêu rõ giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng TTĐT của KBNN bao gồm:
a) Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử;
b) Các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;
c) Giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;
d) Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng TTĐT và các trang thông tin điện tử của KBNN qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của KBNN.
Cổng TTĐT và các trang thông tin điện tử của KBNN tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của KBNN đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, KBNN thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 3 ngày trên Trang thông tin điện tử của KBNN hoặc bằng thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/12/2021.