Đăng tải thông cáo báo chí VBQPPL do Chính phủ ban hành trên Cổng TTĐT Chính phủ

11/11/2021
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTP quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, thông cáo báo chí sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ.
Thông tư quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chịu trách nhiệm về tính chính xác và thời hạn của thông tin cung cấp cho Bộ Tư pháp phục vụ xây dựng hoặc đính chính (nếu có) thông cáo báo chí; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng thông cáo báo chí.

Thông tư quy định rõ về trách nhiệm cung cấp thông tin xây dựng thông cáo báo chí. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng cho Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo để phục vụ việc xây dựng thông cáo báo chí. 

Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích ban hành; nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng thông cáo báo chí.

Ban hành thông cáo báo chí chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, căn cứ vào nội dung thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, xây dựng và ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Bộ Tư pháp đăng tải thông cáo báo chí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngay sau khi ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ đăng tải thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ ngay sau khi nhận được thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp gửi đến.