Tổ chức luật sư toàn quốc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, các Đoàn luật sư trong phạm vi cả nước

18/01/2008
Ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Đề án \"Thành lập Tổ chức luật sư toàn quốc\", đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất bao gồm 9 thành viên; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Trưởng ban.

Tổ chức luật sư toàn quốc là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho luật sư, các Đoàn luật sư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và nguồn thu hợp pháp khác. Tổ chức luật sư toàn quốc là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức luật sư toàn quốc lấy tên gọi là Liên đoàn luật sư Việt Nam; trụ sở đặt tại Hà Nội; thành viên gồm các Đoàn luật sư và các luật sư. Các luật sư tham gia Tổ chức luật sư toàn quốc thông qua Đoàn luật sư địa phương nơi mình là thành viên.

Tổ chức luật sư toàn quốc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, các Đoàn luật sư trong phạm vi cả nước; ban hành và giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho luật sư; tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về luật sư...

Các cơ quan của Tổ chức luật sư toàn quốc bao gồm: Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và các cơ quan khác. Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Tổ chức luật sư toàn quốc, do Hội đồng luật sư toàn quốc triệu tập 3 năm một lần. Đại hội có thể họp bất thường khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc yêu cầu. Hội đồng luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo của Tổ chức luật sư toàn quốc giữa hai kỳ Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, có nhiệm kỳ 3 năm, thành viên là các luật sư do Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc bầu. Hội đồng luật sư toàn quốc họp thường kỳ 1 năm ít nhất 1 lần theo triệu tập của Ban Thường vụ. Ban Thường vụ Tổ chức luật sư toàn quốc là cơ quan điều hành công việc của Tổ chức luật sư toàn quốc giữa hai kỳ họp của Hội đồng luật sư toàn quốc.

(Theo website Chính phủ)