Quy chế về hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp 09/05/2005

Để hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng đối với các hoạt động đối ngoại, đồng thời tăng cường phân cấp và đề cao trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Bộ, ngày 05 tháng 05 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 1113/2005/QĐ-BTP ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp. Quyết định này thay thế Quyết định số 228/HTQT ngày 04 tháng 10 năm 1989.

Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 05/05/2005

Ngày 04 tháng 05 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2005/TT- BTP hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Đề cương giới thiệu Luật 02/03/2005

Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua 6 luật: Luật điện lực; Luật cạnh tranh; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật xuất bản; Luật an ninh quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng xây dựng đề cương giới thiệu các đạo luật trên.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về bán đấu giá tài sản 31/01/2005

Ngày 18/1/2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký ban hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về nguyên tắc, thủ tục bán đấu giá tài sản, người bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. Nghị định mới này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 86/1996/NĐ-CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản.