Để mọi người sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật

19/09/2007
Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã thực sự đi vào cuộc sống hơn 3 năm qua, người dân đã bắt đầu làm quen với nếp sống, tác phong công nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.