Bổ sung 8 dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023

02/06/2023
Bổ sung 8 dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023
Quốc hội vừa nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 8 dự án luật, pháp lệnh, với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Sáng nay (2/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Đây là một trong ba nghị quyết dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp này, bên cạnh Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, Quốc hội nhất trí bổ sung một số dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Cụ thể, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.
Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua sẽ trình Quốc hội thông qua 9 luật, 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), gồm Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Bên cạnh đó, trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7, gồm Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), sẽ trình Quốc hội thông qua 9 luật đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật Chuyển đổi giới tính và Luật Việc làm (sửa đổi).
Quốc hội tán thành với đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng pháp luật như đã được nêu trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhiều vấn đề mới phát sinh nhưng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa; đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua số lượng lớn luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoàn thành toàn bộ chương trình lập pháp đề ra, bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Những kết quả tích cực đạt được trong công tác lập pháp đã góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, trong công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn một số tồn tại, hạn chế cần được khẩn trương khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
Trước đó, trong phiên họp toàn thể ở hội trường ngày 23/5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về điều chỉnh chương trình, nhấn mạnh việc tăng tính dự báo trong công tác xây dựng pháp luật, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt nhất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ nói chung và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm nói riêng.../.
 
T.Thành