Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

16/11/2022
Họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
Ngày 16/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Đồng chí Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp là các thành viên Hội đồng thẩm định bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các bộ, ngành như: Bộ Thông tin truyên thông, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam… và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, Phó Vụ trưởng Lê Thị Vân Anh đề nghị thành viên hội đồng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của dự thảo.
Các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị định và đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo, trong một thời gian ngắn đã tích cực nghiên cứu, đánh giá, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định này.
Bên cạnh đó, một số thành viện Hội đồng thẩm định góp ý cụ thể vào một số vấn đề cụ thể như: Về việc nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, lưu trữ và phục vụ nhiệm vụ chính trị, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết chủ thể, nguyên tắc, quy trình thực hiện nhận việc chuyển giao trong đó bao gồm quy định việc thành lập “Hội đồng tư vấn nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, lưu trữ và phục vụ nhiệm vụ chính trị” và cách thức chấm điểm của Hội đồng (Điều 4).
Đối với dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, dự thảo Nghị định quy cũng quy định cụ thể chủ thể và nguyên tắc thực hiện công việc này (Điều 5).
Về việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong hoạt động điện ảnh, đây là nội dung liên quan đến công nghệ và khoa học kỹ thuật, do vậy, dự thảo Nghị định chỉ quy định chi tiết nhóm lĩnh vực được Nhà nước đầu tư để tạo điều kiện cho việc áp dụng và triển khai thực hiện theo đặc thù của ngành, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển điện ảnh và thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ (Điều 6).
Nhóm nội dung về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị định phân chia cụ thể cách thức thực hiện sản xuất phim theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu căn cứ trên loại hình phim và các đề tài khác nhau (Điều 7)...
Kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Vân Anh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định.
Nguyễn Văn Quân - Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính