Phấn đấu trong tháng 11/2022, hoàn thành sắp xếp bộ máy trong Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

15/11/2022
Theo Thông báo 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022, Chính phủ thống nhất, phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Phiên họp). Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Văn Sơn, Phó Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Phiên họp; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thống nhất:Ghi nhận, đánh giá cao Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị kỹ, chu đáo cho Phiên họp; đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực thúc đẩy triển khai công tác cải cách hành chính trong 9 tháng vừa qua với nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; các đại biểu đã phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, bám sát yêu cầu, nội dung và dẫn đề của Thủ tướng, cơ bản nhất trí với các thông tin, số liệu, báo cáo, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ cần phải tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt
Chính phủ cũng nhận định, công tác cải cách hành chính thời gian qua được tổ chức thực hiện có hiệu quả trên cả 6 mặt công tác với thành tích nhất định, nổi bật ở một số điểm sau:
Thứ nhất, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được đặc biệt quan tâm, đổi mới, có nhiều chuyển biến: (i) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu (Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; (ii) tăng cường nguồn lực con người, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tài chính cho công tác này; (ii) Chính phủ quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã tổ chức 6 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Với cách làm bài bản, chuyên sâu đó, chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao, cụ thể, trong thời gian qua đã ban hành 96 văn bản quy phạm pháp luật (75 nghị định, 21 quyết định quy phạm) trong đó, nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tháo gỡ cho doanh nghiệp, người dân, phục vụ cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành: (i) Ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, qua đó tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển; (ii) Đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 183 quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật. Cập nhật gần 17.800 quy định hiện hành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; (iii) Đã phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực; ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; (iv) 11.700 bộ phận một cửa các cấp trên cả nước được thành lập (56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh); 53/63 địa phương hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hơn 4.000 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 61%) và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; (v) Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 06 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP đề ra 59 nhiệm vụ/nhóm nhiệm vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai.
Thứ ba, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đến nay, đã ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy của 11 bộ, cơ quan; dự kiến sau khi sắp xếp, theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, sẽ giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập, giảm 08 cục (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 145 vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ tư, cải cách chế độ công vụ được đẩy mạnh, nhất là ở công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tinh giản biên chế: (i) Đã ban hành 02 Nghị định, 4 Thông tư liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 3 dự thảo Nghị định đang trong giai đoạn trình ban hành; (ii) Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trình Bộ Chính trị đồng ý bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên cho giai đoạn 2022-2026, đã giao 27.000 biên chế trong năm 2022 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp.
Thứ năm, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực: (i) Nhiều văn bản quan trọng được ban hành; (ii) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được hoàn thiện, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; (iii) Các nền tảng, hệ thống thông tin hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được vận hành, phát triển (hơn 15,2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên Trục liên thông văn bản quốc gia; 1.350 phiếu điện tử lấy ý kiến thành viên Chính phủ thực hiện trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ), Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được xây dựng, đưa vào vận hành; (iv) Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân; cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước có gắn chip điện tử cho công dân,.. .(v) Chỉ số xếp hạng về dịch vụ công trực tuyến năm 2022 trong Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng 05 bậc, Việt Nam là một trong những nước có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng được xếp hạng cao.
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số
Về định hướng, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tập trung thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ còn lại trong năm (gồm những việc nợ đọng, nhiệm vụ còn lại được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, và được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo).
Các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính; quan tâm bố trí nhân lực, tài chính, thời gian và các nguồn lực cần thiết; chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong từng tháng, quý và năm.
- Thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...; cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp, pháp luật; nhanh chóng đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống và thực thi pháp luật có hiệu quả...
+ Tập trung tham mưu, triển khai Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó:
(i) Tập trung rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, cụ thể hơn giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa các bộ, ngành với nhau và giữa các bộ, ngành với các địa phương.
(ii) Phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, xử lý nghiêm minh cơ quan, đơn vị có vi phạm trong công tác cải cách hành chính.
+ Triển khai thực hiện định hướng xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, 2023 và chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
+ Tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vấn đề bất cập nhiều năm, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
+ Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.
- Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp (Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022); Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020), lưu ý các nhiệm vụ cần triển khai, hoàn thành ngay:
(i) Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các bộ chưa có phương án khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025.
(ii) Cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai, kịp thời và thực hiện tham vấn các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.
(iii) Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu. Thời hạn hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.
(iv) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP .
(v) Phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023: (1) Hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; (2) Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; (3) Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.
(vi) Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg .
- Phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
- Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức: (1) Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021- 2026 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; (3) Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (4) Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
- Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) và nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020; 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; các cơ quan truyền thông cần xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền nhất là thông tin về các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như các tồn tại, hạn chế và góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền làm tốt hơn công tác này.