Hoàn thiện thể chế, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân

26/07/2022
Hoàn thiện thể chế, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, ngay sau phiên họp thứ 3, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung hoàn thiện Dự thảo Đề án. Trong đó, với tinh thần dân chủ, cầu thị, tiếp thu, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị 3 vùng lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy trực thuộc Trung ương; tổ chức 8 cuộc làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với 9 cơ quan, tổ chức có liên quan.
Các nội dung còn ý kiến khác nhau được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, lấy ý kiến góp ý của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo khách quan, dân chủ, trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, từ đó tạo sự thống nhất cao. Tại cuộc họp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu một số nội dung còn có ý kiến nhau để các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến.
Các thành viên dự Phiên họp đều đánh giá cao Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án công phu, khoa học, kỹ lưỡng, huy động được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; nêu được những nội dung cốt lõi từ các chuyên đề do các cơ quan chức năng được giao thực hiện. Dự thảo Đề án đã bám sát Cương lĩnh, các văn kiện của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều nội dung có tầm nhìn xa.
Bên cạnh những vấn đề, nội dung đã thống nhất cao, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các thiết chế và thể chế, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân; hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tư pháp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng mô hình quản trị chính quyền địa phương đảm bảo sát thực tiễn và yêu cầu phát triển…
Lắng nghe các thành viên dự họp nêu ý kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các đại biểu đã tâm huyết, trách nhiệm, làm sáng rõ hơn phương thức quản lý của nhà nước hiện nay và dài hạn, có tầm nhìn xa; thống nhất cao về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Dự thảo Đề án.
Chủ tịch nước thống nhất cao với các thành viên Ban Chỉ đạo, khẳng định quá trình xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó là tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền quốc gia, dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và phát huy ngày càng tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước cũng nêu một số vấn đề lớn đã được thống nhất cao và cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, trong đó có mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đặc trưng Nhà nước ta luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đảm bảo các điều kiện để nhân dân làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo Đề án cũng nhấn việc mạnh tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân cũng như củng cố các thiết chế để nhân dân đảm bảo quyền làm chủ.
Chủ tịch nước còn nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận. Cụ thể là vấn đề hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vấn đề đổi mới lập pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; vấn đề xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo từng giai đoạn…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan chức năng, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đảm bảo dân chủ, khách quan, khoa học, thì đến nay, nhiều vấn đề khác nhau trước đây đã có sự thống nhất cao. Một số các nội dung khác tiếp tục được lấy ý kiến, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng./.
Mai Hà