Chào mừng Ngày 6-5, ngày Thống kê Việt Nam

06/05/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg lấy ngày 6-5 hàng năm là ngày truyền thống của Thống kê Việt Nam với tên gọi là “Ngày Thống kê Việt Nam”.
Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức kỷ niệm “Ngày Thống kê Việt Nam” phải bảo đảm theo đúng Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động của ngành Thống kê Việt Nam nói riêng và người làm công tác thống kê trong cả nước nói chung. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Thống kê Việt Nam theo đúng quy định.
Trong phạm vi công tác thống kê ngành Tư pháp, để thiết thực chào mừng và ghi dấu ấn kỷ niệm Ngày Thống kê Việt Nam được xác nhận, năm 2021, bên cạnh các hoạt động thường niên, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ lần đầu tiên triển khai xây dựng Niên giám thống kê ngành Tư pháp. Mới  đây, ngày 26/4/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 630/QĐ-BTP thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên soạn Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020.
Niên giám thống kê ngành Tư pháp được hy vọng góp phần đa dạng hình thức phổ biến thông tin thống kê của Ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin thống kê phục vụ hoạt động quản lý, điều hành trong nội bộ Ngành cũng như nhu cầu nghiên cứu, sử dụng thông tin thống kê ngành Tư pháp của xã hội.
Diệu Thúy