Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến về bầu cử

08/04/2021
Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến về bầu cử
Căn cứ nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa và nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi. Ngày 08/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi.
Nội dung điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi được thay đổi như sau:

- 01 Giải Nhất: từ 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải) lên 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng/giải);
- 05 Giải Nhì: từ 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải) lên 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải);
- 10 Giải Ba: từ 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải) lên 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
- 20 Giải Khuyến Khích: giữ nguyên mức giải thưởng là 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội được tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021, để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật