Khánh Hòa: Sở Tư pháp được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ hành chính công

15/12/2023
Khánh Hòa: Sở Tư pháp được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ hành chính công
Đây là một trong những kết luận của báo cáo số 313/BC-STP ngày 12/12/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Tư pháp năm 2023.
Có 02 nhóm đối tượng tham gia khảo sát bằng hình thức trực tuyến, gồm nhóm 1 - cơ quan, đơn vị có mối liên hệ giải quyết công việc với Sở Tư pháp thực hiện khảo sát tại liên kết: https://form.gov.vn/T48RUm7 với 06 câu hỏi chính thức và 01 câu hỏi bổ sung; nhóm 2 - tổ chức, doanh nghiệp và người dân có mối liên hệ giải quyết thủ tục hành chính với Sở Tư pháp thực hiện khảo sát tại liên kết: https://form.gov.vn/9hOGEJ1 với 09 câu hỏi chính thức và 01 câu hỏi bổ sung.
Kết quả, đối với nhóm 1, có 43 lượt thực hiện phiếu khảo sát, với 43 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể, về thời gian trả hồ sơ so với thời gian yêu cầu phối hợp giải quyết công việc, có 63% trả lời đúng hẹn, 37% sớm hẹn; Về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất, có 30% trả lời rất tiện nghi, 61% tiện nghi, 9% bình thường; Về mức độ thuận lợi khi giải quyết công việc, có 49% trả lời rất tốt, 49% tốt; Về kết quả giải quyết công việc với phòng chuyên môn/đơn vị trực thuộc Sở, có 44% trả lời rất hài lòng, 53% hài lòng. Đặc biệt, Về thái độ trao đổi, tinh thần hợp tác của công chức, viên chức, có 58% trả lời rất lịch sự, nhiệt tình và 42% trả lời lịch sự, nhiệt tình. 
Đánh giá chung, có 53% rất hài lòng và 45% hài lòng về kết quả giải quyết công việc của Sở.


Người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

 
Đối với nhóm 2, có 63 lượt thực hiện khảo sát, với 63 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, câu hỏi về mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính và mức độ đầy đủ, chính xác của thông tin (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp), có 60% trả lời rất dễ dàng, 29% dễ dàng và 11% bình thường; Về công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính, phí/lệ phí, có 59% trả lời rất rõ ràng, 30% rõ ràng và 11% bình thường; Về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất (nơi ngồi chờ có đủ chỗ ngồi, trang thiết bị phục vụ đầy đủ, hiện đại, dễ sử dụng), có 66% trả lời rất tiện nghi, 23% tiện nghi, 10% bình thường; Về thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm, có 48% trả lời rất nhanh, 29% nhanh và 23% bình thường.
Đánh giá mức độ hài lòng về thái độ giao tiếp, trả lời, việc giải đáp, hướng dẫn của công chức Sở Tư pháp, có 52% rất hài lòng; 43% hài lòng, 5% bình thường; Đặc biệt, về số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đầu và có phiếu hẹn, có 92% trả lời không phải bổ sung hồ sơ, 08% bổ sung 01 lần; về thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn/thời gian hẹn, có 08 trả lời nhận sớm hẹn, có 92% đúng hẹn; đối với các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Sở Tư pháp, có 56% trả lời là rất rõ ràng, 37% rõ ràng và 08% bình thường.  
Qua kết quả trên, tỷ lệ tổ chức, cá nhân rất hài lòng và hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ cao đạt 95% (60/63 phiếu), mức độ bình thường chiếm tỷ lệ 05% (3/63 phiếu); không có phiếu không hài lòng.
Từ những kết quả thông qua khảo sát, Sở Tư pháp đưa ra các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng trong thời gian tới, cụ thể như sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kịp thời kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; thường xuyên rà soát để khắc phục hoặc nâng cấp kịp thời trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa; tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của tổ chức, công dân…
Hải Dương