Lâm Đồng: Khảo sát chính sách hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

04/11/2022
Lâm Đồng: Khảo sát chính sách hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19
Thực hiện Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch và phối hợp với các sở ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 05/10/2022 đến ngày 28/10/2022.
Với mục đích nhằm đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch điều tra, khảo sát đã đặt ra yêu cầu cụ thể về phạm vi, đối tượng, nội dung, phương thức điều tra; việc điều tra phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung điều tra phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp…vv
Trên tinh thần đó, Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan đã tổ chức thu thập thông tin khảo sát với 300 Phiếu điều tra cho các đối tượng là lãnh đạo và công chức một số sở ngành liên quan và công chức cấp huyện, cấp xã trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 (150 phiếu) và một số đối tượng được hỗ trợ (đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm người lao động và người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; hướng dẫn viên du lịch; viên chức hoạt động nghệ thuật là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4; người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (150 Phiếu).
 

Doanh nghiệp trà Phước Lạc, thành phố Bảo Lộc thực hiện điều tra khảo sát
 
Nội dung điều tra khảo sát tập trung nắm bắt các thông tin như ảnh hưởng của dịch Covid 19 đối với sức khỏe, thu nhập, việc làm của người lao động; tình hình tiếp cận các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; về thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; mức hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động; việc phối hợp, triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tại địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ hỗ trợ; các khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình hỗ trợ; tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác hỗ trợ…
Qua công tác điều tra khảo sát, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp, phân tích kết quả và báo cáo theo chuyên đề nhằm làm rõ các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Đồng thời điều tra khảo sát cũng mở rộng việc thu thập thông tin phản ánh trực tiếp từ các doanh nghiệp và người lao động về các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong thời gian tới như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác hỗ trợ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi; tăng cường công tác kiểm tra giám sát liên quan đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ và một số kiến nghị, đề xuất khác từ các ngành, các cấp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
 
Phạm Thị Trang Đài - Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng