​Quảng Nam: Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

28/07/2022
​Quảng Nam: Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022
Chiều ngày 27/7, đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2022.
Tham dự Hội nghị sơ kết có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các Phòng và Trung tâm thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Trong 06 tháng đầu năm, tư pháp tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, phấn đấu, tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung lĩnh vực công tác tư pháp tại địa phương như: Chất lượng thẩm định, góp ý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và thực hiện hướng về cơ sở theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả”; đề xuất phân cấp, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nhất là trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch được đẩy mạnh; tăng cường nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa đối với công tác trợ giúp pháp lý; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường; đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng công chức tư pháp - hộ tịch; công tác hộ tịch; chứng thực; việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác tư pháp 06 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2022; trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh./.