Tây Ninh: Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác tư pháp 2022

11/01/2022
Tây Ninh: Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai  công tác tư pháp 2022
Ngày 07/01/2021, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham gia Hội nghị, tại điểm cầu Sở Tư pháp có ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; Ban Giám đốc Sở Tư pháp và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; tại điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện (phụ trách lĩnh vực Tư pháp); Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng, Phó trưởng Phòng Tư pháp; công chức Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; dự thảo Chương trình công tác tư pháp năm 2022, dự thảo phát động phong trào thi đua năm 2022; các báo cáo tham luận về: “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021”; “các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng thực hiện công tác tư pháp năm 2021 từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật”; “sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện công tác tư pháp năm 2021”.
 

 
Thực hiện Chương trình Công tác tư pháp năm 2021 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm qua, toàn ngành tư pháp đã tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2021, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Tây Ninh cần tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình công tác tư pháp năm 2022, trong đó đặc biệt chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tham gia tích cực, có hiệu quả với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả bệnh Covid-19. Chú trọng công tác xây dựng Ngành; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành tư pháp từ tỉnh đến huyện, xã.
Bên cạnh đó, chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL, trợ giúp pháp lý phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác của ngành Tư pháp, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và phổ biến, giáo dục pháp luật…
 

 
Cũng tại Hội nghị, Bà Đặng Thị Bảo Trân, Phó Chánh Văn phòng Sở đã thông qua Quyết định số 1888/QĐ-BTP ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân thuộc khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc khen thưởng thành tích năm 2021 cho Khối thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2021, nhằm góp phần động viên, khuyến khích ngành Tư pháp Tây Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.