Đánh giá chất lượng xây dựng, ban hành QĐ HC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay

16/10/2019
Đánh giá chất lượng xây dựng, ban hành QĐ HC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay
Ngày 10/10/2019, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về “Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” tại thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu của hội thảo là tập trung vào việc đánh giá thực tiễn về chất lượng xây dựng và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ban hành các quyết định này trong thời gian tới.
Đồng chủ trì hội thảo là đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và đồng chí Huỳnh Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải; đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện cùng đại diện các ban, ngành trên địa bàn thành phố.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận của đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thanh Khê và UBND huyện Hòa Vang. Các tham luận đã đánh giá khái quát thực trạng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo đã nêu lên những tồn tại, bất cập các quy định pháp luật liên quan đến việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp phát biểu cám ơn những ý kiến của các đại biểu, trong thời gian đến Viện Khoa học pháp lý sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo một cách đầy đủ, trung thực, khách quan thực tiễn xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp, biện pháp thực thi nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng trong thời gian tới./.
Phòng HCQLTDTHPL