Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam gắn với tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

12/10/2019
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam gắn với tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện Kế hoạch số 602/KH-STP ngày 19/7/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019 được phê duyệt bởi Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019.
Trong 02 ngày (03,04/10/2019) Tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, Sở Tư pháp đã tổ chức hội tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 333 hòa giải viên ấp, khóm trên địa bàn huyện Vũng Liêm chưa được cấp giấy chứng nhận theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị này, các hòa giải viên được cấp 03 Bộ tài liệu gồm: Chương trình khung bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013 và được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên của Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan như: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở và Nghị quyết 134/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.v.v.v và cũng tại hội nghị các hòa giải viên đã được trao đổi và giải đáp các tình huống còn vướng mắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như các quy định liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp khó khăn.
Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải tại tỉnh Vĩnh Long
Qua 02 ngày tập huấn, các các hòa giải viên ấp, khóm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, năng tỷ lệ hòa giải thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra tranh chấp phát sinh mâu thuẫn xung đột kéo dài. Sau cuộc tập huấn này, Sở Tư pháp sẽ tổ chức thêm 02 đợt tập huấn vào ngày 10,11/10/2019 và ngày 17,18/10/2019 (khoảng 800 hòa giải viên), sau khi kết thúc 03 đợt tập huấn Sở Tư pháp sẽ cấp giấy chứng nhận cho các hòa giải viên có đủ điều kiện khi tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở./.
Trịnh Minh Bình, Sở Tư pháp Vĩnh Long