Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông: Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ

04/10/2005
Thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Quyết định 185/2005/QĐ-UB ngày 24/2/2005 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2005 của Sở, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã tiến hành triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ tại 10 xã thuộc 6 huyện trên toàn tỉnh.