Lâm Đồng: 100% xã, phường, thị trấn có tủ sách phổ biến pháp luật

28/03/2006
Đến nay, 147/147 xã, phường, thị trấn ở Lâm Đồng có tủ sách pháp luật (TSPL) phục vụ nhu cầu tìm hiểu các văn bản luật của nhân dân địa phương. Cùng với tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nhiều cơ quan, ban, ngành ở Lâm Đồng cũng chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật.

Ngành giáo dục- đào tạo Lâm Đồng đã xây dựng được 450 tủ sách pháp luật và trên 200 góc sách pháp luật tại các trường học. Tỉnh Đoàn xây dựng trên 50 tủ sách pháp luật - thanh niên. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân thông qua hệ thống các đài truyền thanh cơ sở, các đội chiếu phim lưu động, tổ chức các cuộc thi, phát hành tờ rơi có nội dung tuyên truyền pháp luật.../.

B.T.K-TTXVN