Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

25/09/2009
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao cho các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm chính trong việc giới thiệu và tổ chức thực hiện các văn bản sau khi được ban hành, hôm nay (ngày 25/9) Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, cán bộ Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Luật được ban hành nhằm khắc phục tình trạng bất cập trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của cơ quan nhà nước đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ. Những bất cập đó là: hình thức văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này có hiệu lực pháp lý không cao; pháp luật hiện hành về vấn đề này được xây dựng trên quan điểm coi đây là trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước cụ thể (cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại); nhiều trường hợp không xác định rõ cơ quan có trách nhiệm giải quyết; chưa quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan…

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước còn nhằm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Một trong các nội dung quan trọng được định hướng là xây dựng và hoàn thiện chế độ bảo hộ của Nhà nước đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật trung ương và đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, ngành đã được nghe đồng chí Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế là đơn vị trực tiếp soạn thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trình bày đề cương giới thiệu Luật này. Những nội dung chính được giới thiệu đến đại biểu là sự cần thiết của việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, bố cục, các nội dung cơ bản của Luật và tổ chức thực hiện các quy định của Luật.

Việc giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật sẽ được Bộ Tư pháp (trực tiếp là Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật) thực hiện thường xuyên nhằm giúp các báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin