Tiếp tục rà soát, xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội

19/03/2024
Tiếp tục rà soát, xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội
Chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kết quả xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã báo cáo kết quả xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống VBQPPL tại Báo cáo số 587/BC-CP của Chính phủ trình Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 6 (bao gồm 18 lĩnh vực có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc). 
Nhìn chung, công tác rà soát, xử lý kết quả rà soát hệ thống VBQPPL đã huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân; quá trình xem xét, xử lý kết quả rà soát có sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã tổ chức xem xét, xử lý kết quả rà soát đầy đủ đối với những văn bản thuộc đối tượng và phạm vi xem xét, xử lý. Việc nghiên cứu, cho ý kiến độc lập và việc đề xuất xử lý đối với kết quả rà soát cơ bản được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bài bản. Việc xử lý kết quả sau rà soát theo yêu cầu của Quốc hội được thực hiện trách nhiệm, theo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đã đề ra; một số nội dung được xử lý sớm.
 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL báo cáo tại cuộc họp.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, việc tổ chức thực hiện xem xét, xử lý kết quả rà soát, kiến nghị vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như: Một số bộ, ngành, cơ quan chậm gửi báo cáo, dẫn đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chưa bám sát với thời hạn theo kế hoạch; việc phối hợp trong quá trình xem xét, xử lý kết quả rà soát, cho ý kiến trong một số trường hợp còn chưa cụ thể dẫn đến khó tổng hợp, phân loại, đánh giá.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã cho ý kiến về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để hoàn thiện dự thảo báo cáo.
 

Toàn cảnh cuộc họp.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu tiếp tục rà soát, xem xét kỹ lưỡng đối với các kiến nghị xử lý kết quả rà soát VBQPPL trong các lĩnh vực, trong đó lưu ý áp dụng thống nhất các nguyên tắc xử lý. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục Kiểm tra VBQPPL, cho ý kiến với nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin